Dark Light

Fotowoltaika dla Rolnika Dodaj komentarz do

Agrofotowoltaika  to nowy trent budzący ogromne zainteresowanie wśród rolników.
Termin ten określa jednoczesne wykorzystanie ziemi pod uprawy rolne i do produkcji energii słonecznej. Instalacje fotowoltaiczne mogą być dobrym rozwiązaniem dla hodowców zwierząt, montaż instalacji nie wyklucza jednoczesnego wypasu np. owiec na tym samym terenie.
Zabudowa instalacji na powierzchni budynków gospodarczych nie zakłóca pracy samych gospodarstw, a duże powierzchnie dachów tych budynków sprzyjają  niejednokrotnie uzyskaniu optymalnych uzysków.
Instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwie rolnym to idealny sposób na obniżenie rachunków za energie elektryczną. A co za tym idzie obniżeniu kosztów produkcji
Instalacja fotowoltaiczna zakupiona na potrzeby gospodarstwa rolnego z własnych środków podlega uldze podatkowej w wysokości 25% kosztów inwestycji. Przysługująca rolnikowi kwota jest odliczana od podatku rolnego do momentu jej pełnego zwrotu, nie dłużej jednak niż przez 15 lat.
Koszt instalacji zależy w dużej mierze od jej mocy, ta jednak musi być dostosowana do zapotrzebowania energetycznego – tylko w ten sposób możliwe jest zagwarantowanie jej wydajności.
Dofinansowanie zależy od tego, z którego obszaru: a (rozwój produkcji prosiąt), b (rozwój produkcji mleka krowiego), c (rozwój produkcji bydła mięsnego) czy d (racjonalizacja technologii produkcji) zostaną wzięte środki. Każdy bowiem obszar ma inną maksymalną kwotę dofinansowania, która wynosi odpowiednio: 900, 500, 500 oraz 500 lub 200 tys. zł (inwestycje niezwiązane z produkcją zwierzęcą). Wyższe kwoty wsparcia są możliwe jedynie w sytuacji, gdy inwestycja, w której część wejdzie instalacja paneli, będzie związana z produkcją zwierzęcą.
Dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji lub 60% – w przypadku gdy realizuje ją młody rolnik – i nie mniej niż 30%. Należy też mieć na uwadze, że realizując inwestycje wpasowujące się w wybrany obszar, należy spełnić wymogi dla niego określone oraz że inwestycja powinna przyczynić się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa. Oznacza to, że ma ona doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10% w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.

Dodaj komentarz

SHOPPING CART

close
SilesiaPV